Dla klientów indywidualnych Dla firm i instytucji Dla rolników Promocje Reklama Reklamacje
kampania_skokMenu
 • Witamy

 • Zarząd i Rada Nadzorcza

 • Aktualności

 • Historia

 • Filia banku

 • Oferta

 • Karty 3D Secure

 • Bank Internetowy

 • Do pobrania

 • Kontakt

 • Nota prawna

 • Reklamacje

 • Wspieramy lokalnie

 • Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Lubichowie

 • System kontroli wewnętrznej

 • SWIFT Code

 • 500 PLUS

 • Informacje RODO dla Klienta

 • BFG

 • PSD2


 • Zastrzeganie kart płatniczych  Dokumenty zastrzeżone
  Historia

  Bank Ludowy (bo taką nazwę nosił początkowo) został powołany do życia we wrześniu 1905 roku. Jego założycielami i jednocześnie pierwszymi członkami byli: Adolf Byczkowski ks. proboszcz z Lubichowa, Paweł Bobkowski rolnik z Ocypla, Leon Brzoskowski mistrz piekarski z Lubichowa, Tomasz Czarliński rolnik ze Szteklina, Piotr Guziński kupiec z Lubichowa, Józef Górecki rolnik ze Szteklina, Jan Klin rolnik z Zelgoszczy, Józef Kośmiński rolnik z Wdy, Piotr Klin rolnik z Zelgoszczy, Marian Karczyński ks. wikary z Lubichowa, Juliusz Mechliński rolnik z Mościsk, Michał Ossowski rolnik z Osowa Leśnego, Jan Rzaniecki rolnik z Zelgoszczy, Jan Zagórski organista z Lubichowa.
   
  Założycielami lubichowskiego banku byli wyłącznie Polacy, reprezentujący gminę Lubichowo.
   
  Pierwszy Zarząd banku tworzyli: ks. Adolf Byczkowski, Piotr Guziński, Leon Brzoskowski.

  Statut spółki pn. ” Bank Ludowy” był typowy, dwujęzyczny polsko – niemiecki. Wykonano go w drukarni w Poznaniu w 1904 roku. Fakt ten podkreśla polski charakter tej instytucji. W roku założenia bank liczył sobie 41 członków, zaś obowiązkowy udział członkowski wynosił 500 marek. Wraz z upływem lat ilość członków wzrastała sukcesywnie i już w 1906 r. wynosił 125 osób , w 1914- 371, a w 1918 – 310.
   
  W roku 1918 fundusz udziałowy wynosił – 19.223 marki, stan depozytów – 790.529 marek, obligo kredytów – 775.713 marek a suma bilansowa 841.589 marek. Warto tu zauważyć, iż Bank Ludowy w latach zaboru pruskiego obok funkcji gospodarczych, oszczędnościowo – pożyczkowych pełnił również doniosłą rolę społeczno – patriotyczną.
   
  Niemcy parli ku wschodowi, a Polakom niezmiernie trudno było poradzić sobie z różnymi problemami, chociażby finansowymi. Dlatego też zmuszeni zostali do wyzbywania się tego, co najcenniejsze – ziemi, na której wzrastali.
   
  Przed tą właśnie sytuacją chroniły ich banki ludowe, udzielające niezbędnych pożyczek na spłatę długów, zakładanie własnych gospodarstw. Tak np. majątki Wilcze Błota, Zelgoszcz i Zielona Góra po parcelacji zostały właśnie przez polskich osadników zagospodarowane. Nierzadkie były również przypadki, że i mniejsze niemieckie gospodarstwa rolne, jak choćby Ziemanna czy Arensa w Lubichowie po ich rozparcelowaniu, dzięki pomocy kredytowej banku, zaczęły przechodzić w ręce polskiego chłopa. Sama wieś Lubichowo przy pomocy finansowej tejże instytucji została przebudowana w murowane domy z chat krytych strzechą.
   
  Okres międzywojenny przyniósł dalszy rozwój placówki, która w 1930 r. liczyła już 502 członków pochodzących w głównej mierze z terenu Lubichowa, Zelgoszczy, Borzechowa, Skórcza, Pączewa, Koteż, Sumina, Długiego a nawet Starogardu Gd.
   
  Do wybuchu II wojny światowej bank należał do Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo – Gospodarczych RP w Warszawie.
   
  Ostatni przedwojenny zarząd stanowili: Jerzy Bieliki, Józef Pniewski oraz Franciszek Chmielowski.

  Okupacja hitlerowska przerwała jego działalność. Wielu działaczy i członków zginęło z rąk okupantów. Znaleźli się wśród nich Marcjan Hapka kupiec z Lubichowa, który pełnił kolejno funkcję prefekta Lubichowa, sołtysa a następnie wójta gminy Lubichowo, współpracując z Bankiem Ludowym i udzielając mu w razie potrzeby swej pomocy. Członkiem i działaczem banku od lipca 1927 roku był także nauczyciel Leon Wieczorek, zamordowany jesienią 1939 r. przez hitlerowców.
   
  Represje ze strony okupanta nie były jednak w stanie złamać wiary ludności w ostateczne zwycięstwo polskiej sprawy. Świadczy o tym udział wielu członków i działaczy przedwojennego banku w antyhitlerowskim ruchu oporu. Warto tu chociażby wymienić sylwetkę Teofila Siegmullera właściciela młyna w Lubichowie, członka banku od 21 maja 1931r., który we wrześniu 1939 roku został wywłaszczony z młyna i tartaku, po czym przyjęto go do pracy w charakterze prasowego do Tartaku Krenskiego w Starogardzie. Gd.
  Jesienią 1939 r. na obszarze Pomorza Gdańskiego okupant powołał do życia własne banki, w tym Gdański Związek Niemieckich Spółek ” Raiffeisen”, które m.in. udzielały bezprocentowych pożyczek przybywającym tu osadnikom: na remont, budowę nowych mieszkań, zakup inwentarza. Okupacyjne kasy oszczędnościowo – pożyczkowe gromadząc oszczędności np. ze sprzedaży nadwyżek produktów rolnych, udzielały tez kredytów na zakup zbóż siewnych, nawozów sztucznych, pasz, maszyn. Niestety z pożyczek tych nie mogli korzystać Polacy, choć zostali uprawnieni do składania oszczędności, z czego jednak nie korzystali. Natomiast ludność niemiecka chętnie lokowała swe oszczędności w bankach okupacyjnych, zwłaszcza w pierwszych latach wojny. Od maja 1940 r. do 1944 trwała akcja likwidacyjna banku polegającą na ściąganiu należności i odsetek. Bankiem kierował wówczas zarząd komisaryczny.
   
  Reaktywowanie działalności Banku Ludowego w Lubichowie po II woj. św. nastąpiło w nowych warunkach polityczno – społecznych, w oparciu o nowe założenia statutowe w chwili, gdy wszedł w życie dekret o reformie bankowej z 25 października 1948 roku. Zebranie założycielskie członków odbyło się 18 czerwca 1950 r. Uczestniczyły w nim 33 osoby z terenu gminy Lubichowo i Osieczna. Na zebraniu tym zapadła uchwała w sprawie wysokości wpisowego ( 100 zł i udziału 2.000 zł) po przeliczeniu w dniu 1 listopada 1950 r. odpowiednio 3 zł i 30 zł.
   
  Dokonano również wyboru władz Gminnej Kasy Spółdzielczej, tj. Zarządu i Komisji rewizyjnej odpowiadającej kompetencyjnie przedwojennej radzie nadzorczej. W skład zarządu weszli: Otton Simon, Stefan Mokwa, Kornelia Ziółkowska, Klara Kobus, Jan Brucki i Maksymilian Patzer. Komisję rewizyjną tworzyli: Leon Nadolski, Dionizy Wiórek i Jerzy Mazurowski.
   
  W 1952 r. powstał stały punkt kasowy w Osiecznej obsługujący ludność gminy Osieczna tj. ośmiu wsi sołeckich, Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”, Nadleśnictwa Państwowego oraz Międzykółkowej Bazy Maszynowej. W grudniu 1953 r. w skład komisji rewizyjnej weszli: Alojzy Stawowy, Augustyn Kołodziejczyk, Konrad Makowski, Józef Śliwiński i Leon Lubiński.
   
  Gruntowną zmianę sytuacji Kas Spółdzielczych wprowadziła ustawa z 29 maja 1957 r. i nowelizacja dekretu o reformie bankowej. Rozpoczął się w związku z tym okres szczególnie dynamicznego rozwoju Kasy Spółdzielczej w Lubichowie.
   
  Funkcję centrali organizacyjno – rewizyjnej sprawował Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych powołany do życia w sierpniu 1957 r. zwany od 1964 Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W ślad za tym w 1958 Walne Zgromadzenie członków dokonało zmian w statucie, a Gminna Kasa Spółdzielcza przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy – Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa.
   
  Po reorganizacji systemu administracyjnego państwa w 1975 roku dokonano zmiany ustawy o prawie bankowym, tworząc w wyniku połączenia Banku Rolnego i CZ SOP – u organizację państwowo – spółdzielczą ” Bank Gospodarki Żywnościowej”. W tym też roku Bank Spółdzielczy w Lubichowie przejął z byłego Banku Rolnego w Starogardzie Gd. zadania w zakresie udzielania kredytów dla indywidualnych gospodarstw.
   
  Lubichowski bank z roku na rok rozwijał swoją działalność poprzez wprowadzanie nowych produktów, pozyskiwanie strategicznych klientów. Na dobre wyniki działalności gospodarczej i społeczno – wychowawczej wpłynęła w dużym stopniu praca samorządu i pracowników banku. Do 17 osób wzrosła liczba zatrudnionych , dyrektorem w tym okresie została jego dotychczasowa kierowniczka – Barbara Szwed, która do dzisiejszego dnia pełni funkcję prezesa.
   
  W dniu 1 października 1975 r. głównym księgowym banku został Zenon Błański, który pełnił tę funkcję przez okres 8 lat. Po zmianie miejsca zamieszkania podjął pracę w BS w Starogardzie Gd. na stanowisku prezesa BS.
   
  Początek transformacji ustrojowej przyniósł bankom spółdzielczym całkowitą samodzielność i niezależność, co wyrażało się swobodą w zarządzaniu i czynieniu tego w sposób zapewniający rozwój w warunkach gospodarki rynkowej. Wszystkie decyzje ekonomiczne podejmował Zarząd i Rada Nadzorcza. Członkowie odzyskali status właścicieli i gospodarzy spółdzielni. Przestał obowiązywać nadzór BGŻ nad bankami spółdzielczymi.
   
  W wyniku postanowień Ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw z 1994 r. powstały banki regionalne a banki spółdzielcze zostały zobligowane do zrzeszenia się w jednym z nich.
   
  Od 1996 bank działał w strukturze Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy, a od 28 marca 2002 zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc wspólnie z tym bankiem zintegrowaną, bezpieczną i silną ekonomicznie Spółdzielczą Grupę Bankową.

  Jak każda tego typu instytucja lubichowski bank na przestrzeni swoich dziejów przeżywał wzloty i upadki. Te pierwsze powodowała inicjatywa, ofiarność i patriotyzm polskich działaczy. Te drugie ucisk zaborcy dążącego do zniszczenia polskości na Pomorzu, a następnie gospodarczo odrodzonej Polski.
   
  Dziś bank obsługuje w szczególności teren dwóch gmin, tj. Lubichowo i Osieczna, a zgodnie ze statutem teren jego działania to powiat starogardzki i powiaty przylegające.
   
  I co najistotniejsze, bank ten osiąga dobre wyniki finansowe, cieszy się zaufaniem i uznaniem klientów. Określa potrzeby i spełnia oczekiwania. Jego działalność polega na mocnym usadowieniu na lokalnym rynku finansowym i utrzymaniu, jak również na utrwaleniu uzyskanej pozycji rynkowej poprzez sprawny i powszechny system rozliczeń bankowych, zwiększenie zakresu i poziomu świadczonych usług bankowych oferowanych Klientom.

  Logowanie i-Bank

  Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymują Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

  Maksymalne wysokości
  stóp procentowych
  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że od 01.01.2016 r. uległa zmianie wysokość odsetek maksymalnych:
  1. maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne); wysokość odsetek maksymalnych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych [obecnie 10% tj. 2 x (1,5% + 3,5%)],
  2. maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie);
   wysokość odsetek za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych [obecnie 14% tj. 2 x (1,5% + 5,5%)].
  Z A R Z Ą D  

  Komunikat bezpieczeństwa
  Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego prosimy o sprawdzenie poprawności numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny prosimy o natychmiastowe wylogowanie się z systemu oraz kontakt z bankiem przez infolinię lub placówkę bankową. W takim przypadku zalecamy przeskanowanie komputera programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

  UWAGA

  Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie:

  Związek Banków Polskich  Bankomaty i kursy walut  SWIFT code


  Concordia BFG BIK ARIMR NBP Comperia
  4Biznes Meteoprog Szteklin Chata Kociewia Mastercard VISA CIG

  Druk przelewudokzastrz zastrzegam.pl
  Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  Dowiedz się więcej
  Polityka & Cookies